De regels en merkwaardigheden van Onlyfans

De regels en merkwaardigheden van Onlyfans

‘Following a manual review of your account, your media has been removed because it violated our Terms of Service or Community Guidelines for the reason(s) below.’

Dit bericht kreeg ik afgelopen maandag op Onlyfans. En komt dat even goed uit: vandaag ga ik het hebben over een aantal regels (the legal part) op Onlyfans en mijn ervaring daarmee. Laat ik wel beginnen met aan te geven dat ik erg blij ben dat Onlyfans strikt is met bepaalde regels. Het controleren van leeftijden van personen in video’s en of ze wel toestemming hebben gegeven is een goede zaak. Helaas maken ze het me soms ook wel erg lastig.

Ongeveer een jaar geleden kreeg ik een mail van Onlyfans (dank je, Alex voor jouw snelle reacties) dat mijn account in onderzoek was. Op dat moment betekende het dat ik niet bij mijn geld kon (ja, dit bevriezen ze op dat moment), maar dat ik nog wel content kon uploaden om mijn fans tevreden te houden. Voor de de duidelijkheid: nee, ik deed niets illegaals. In het verleden was het erg makkelijk om video’s op Onlyfans te uploaden. Je kon zelfs video’s met anderen uploaden, zonder dat je er een formulier voor hoefde in te vullen. Vorig jaar heeft Onlyfans een systeem gelanceerd dat het controleren van content makkelijker maakte en daardoor zijn diverse accounts gecheckt in een transitiefase. Er waren dus meerdere van mijn video’s niet getagd. Deze video’s werden op dat moment geblokkeerd en het was aan mij om de juiste formulieren te uploaden. Meteen heb ik een mail gestuurd naar Onlyfans om hierover in gesprek te gaan. Alex mailde altijd netjes terug. Een van de uitdagingen was bijvoorbeeld een video met Gio, waarbij ik wel een ID had geupload, maar er een beschadiging in de ID kaart zat. Dat is dus de reden dat die video niet meer op Onlyfans te vinden is. Bij deze!

Na twee maanden (ja en dus ook twee maanden dat ik niet bij mijn geld kon) waren alle issues opgelost en werd mijn account weer vrijgegeven. Daarom raad ik elke creator aan om je geld er niet te lang te laten staan. Zelf heb ik ingesteld dat mijn geld de eerste van elke maand wordt overgemaakt, maar je kan het ook handmatig doen tussendoor als je dat wilt.

Afgelopen weken kreeg ik meerdere vragen over de wettelijke kant van Onlyfans. Graag geef ik antwoord op een aantal van die vragen.

  • Zijn er beperkingen aan wat ik mag posten op Onlyfans? Zoals bdsm en kinks enzo?

Afgelopen maandag werd een van mijn video’s (die 24 november online komt) geweigerd. Dit vanwege ‘violence or specific roleplay’. Het is een video (als hij nog niet uit is, dan weet je dat vast) waarbij ik een studentenkamer in kom de de jongen zijn handen vastbindt. Daar had Onlyfans dus moeite mee. Ik heb kleine stukjes uit die video verwijderd en de tekst wat aangepast en nu is deze geaccepteerd. Andere platforms, zoals F2F en JustForFans hebben daar iets minder moeite mee. Let wel altijd op dat je bij dit soort video’s releaseforms hebt, zodat je altijd kan aantonen dat de video vrijwillig is gemaakt! Ook is het op Onlyfans niet toegestaan om video’s in openbare ruimte te posten. Dit kan overigens wel (ik heb ook een video in het bos online staan) als je maar zorgt dat er geen mensen langslopen en het een beetje afgeschermd is. Daarnaast moet je er altijd voor zorgen dat je geen poppers en andere drugs in beeld hebt. Mijn video met Jerome James werd tot drie keer toe geweigerd totdat hij aan mij vroeg om de video eens goed te laten zien. Hij zei me toen dat er op één moment een flesje poppers te zien is. Toen ik dat eruit haalde, werd de video meteen geaccepteerd. Dus let ook op met glijmiddel flesjes enzovoort.

  • Helpt Onlyfans je om gelekte content te verwijderen die illegaal verspreid wordt?

Onlyfans heeft een flink DMCA team (Digital Millennium Copyright Act) wat constant bezig is om gelekte content te verwijderen. Wat je kan doen, is contact opnemen met dat team (via een report button) en zij gaan dan zoeken naar dat materiaal. Dat is ook de reden dat alle video’s van Onlyfans het watermerk van de website in zich hebben, zodat het makkelijk aan te tonen is. Dit gebeurt eigenlijk altijd op het moment dat je al een gelekte video tegenkomt. Als je niet precies weet of je content gelekt is en ze moeten het opsporen; nee, ik weet niet of ze dat doen. Maar ook daarvoor zijn er mensen. Mocht je in contact willen komen met iemand, stuur mij een bericht!

  • Als ik mijn creator-account verwijder, worden dan ook mijn video’s verwijderd?

Oke, dit is een interessante vraag. Het antwoord is dat als je jouw account verwijderd, alle video’s die gekocht zijn door een subscriber blijven bestaan. En niet alleen die, ook je DM’s die aan subscribers en volgers zijn gestuurd, blijven in hun inbox bestaan. Wil je dus jouw video’s helemaal van internet verwijderen, dan is dit niet mogelijk als jouw content gekocht is. Terugroepen kan dus niet. Er is maar één uitzondering; als je account gebanned wordt dan vervalt alle content. En dat is logisch, want jouw content overtreedt de gebruikersvoorwaarden. En over de DM’s; als je wilt dat die verdwijnen, raad ik aan om, voordat je je account verwijdert, eerst al je DM’s te verwijderen en pas dan je account te verwijderen.

  • Is 18 jaar oud genoeg om content te mogen maken en kijken?

Kijk, legaal gezien is 18 voldoende om content te mogen maken. Je kan natuurlijk altijd twijfelen aan het feit dat iemand die 18 is wel genoeg ontwikkeld is om deze keuze te kunnen maken. Zelf heb ik daar op dit moment niet veel moeite mee. Daarom houd ik altijd de afspraak dat als iemand achteraf spijt krijgt, ik ervoor zorg dat de video offline gehaald wordt. Wil je content bekijken, dan is het land waar je woont bepalend voor de leeftijd. In de meeste gevallen is dit 18, maar er zijn veel landen waar het bekijken, maken of bezitten van porno illegaal is. Check deze link maar eens: https://en.wikipedia.org/wiki/Pornography_laws_by_region

Als je Onlyfans begint (of elk ander platform) weet dan altijd goed waar je aan begint. Ik spreek best regelmatig creators die, als we het hebben over content die niet mag op Onlyfans, zeggen dat ze het dan gewoon op andere platforms zetten want daar mag dat wel. ‘Daar hoef je niet eens releaseforms te hebben’. Nee, niet op het moment dat je het upload, maar als er maar één serieuze vraag gesteld wordt kan het consequenties hebben. Let dus echt goed op en zorg dat je weet waar je mee bezig bent. Meer over de regels van Onlyfans lees je overigens hier: https://onlyfans.com/terms

Volgende week zal ik mijn laatste blog voor jullie schrijven. In deze blog zal ik een opsomming geven, zodat je weet waar je allemaal aan moet denken en rekening mee moet houden als je een Onlyfans pagina wilt beginnen. En mocht je nu al meer vragen hebben; zoek me op via bartshoots.nl of stuur me een email op bartshoots@outlook.com.

Tot de laatste,

Bart Shoots

 

—ENGLISH—

The rules and peculiarities of Onlyfans

‘Following a manual review of your account, your media has been removed because it violated our Terms of Service or Community Guidelines for the reason(s) below.’

Last Monday I logged on to Onlyfans to see this notification. So the good thing is: today I’m going to talk about the rules (legal part) on Onlyfans and my experience with them. Let me start by saying that I am very happy that Onlyfans is strict with some stuff. Checking the ages of people in videos and whether they have given consent is a good thing! However, some rules very often make it problematic for me.

About a year ago I received an email from Onlyfans (thank you, Alex for your quick responses) that my account was under investigation. At that point it meant I couldn’t access my money (yes, the payouts were frozen at the time), but I could still upload content to keep my fans happy. To be clear, no, I wasn’t doing anything illegal. In the past, it was very easy to upload videos to Onlyfans. You could even upload videos with others without having to fill out a form. Last year, Onlyfans launched a system that made checking content easier and as a result, various accounts were checked in a transition phase. So at the time being several of my videos were not tagged. These videos were blocked and it was up to me to upload the appropriate forms. I immediately sent an email to Onlyfans to discuss this. Alex emailed back politely. For example, one of the challenges was a video with Gio, where I had uploaded an ID, but the ID card was damaged. That is why that video can no longer be found on Onlyfans. Hereby!

After two months (yes, also two months in which I couldn’t access my earnings), all issues were resolved and my account was released again. That’s why I advise every creator not to let your money rest for too long. I have set my money to be transferred on the first of every month, but you can also do it more often, manually if you wish.

In recent weeks I received several questions about the legal side of Onlyfans. I would like to answer some of them.

  • Are there any restrictions on what I can post on Onlyfans? Like BDSM and kinks and stuff?

Last Monday one of my videos (which will be online November 24) was rejected. This is because of ‘violence or specific roleplay’. In the video I enter the students room and I tie his hands . Onlyfans had trouble with that. I removed small parts from that video and adjusted the text a bit and now it is accepted. Other platforms, such as F2F and JustForFans, have less difficulty with this. Always make sure that you have release forms for these types of videos, so that you can always prove that the video was made voluntarily! It is also not allowed on Onlyfans to post videos in public spaces. This is possible (I also have a video in the forest online) as long as you ensure that no people walk past you and the area is somehow shielded or excluded. In addition, you should always make sure that you do not have poppers and other drugs in the picture. My video with Jerome James was rejected three times until he asked me to give it a good check. He then told me that at one point a bottle of poppers could be seen. When I deleted that part, the video was immediately accepted. So also pay attention to lubricant bottles and so on.

  • Does Onlyfans help you remove leaked content that is being distributed illegally?

Onlyfans has a large DMCA team (Digital Millennium Copyright Act) that is constantly working to remove leaked content. What you can do is contact that team (via a report button) and they will then search for that material. That is also the reason that all Onlyfans videos have the website’s watermark in them, so that it is easy to find. If you don’t know if your content was leaked and want to track it I’m not sure if Onlyfans does that too, but there are people for that too. If you would like to get in touch with someone who takes care of tracking and taking down leaked content, send me a message!

  • If I delete my creator account, will my videos be deleted too?

Okay, this is an interesting question. The answer is that if you delete your account, all videos purchased by a subscriber will remain. And not only those, but also your DMs sent to subscribers and followers remain in their inbox. So if you want to completely remove your videos from the internet, this is not possible if your content has been purchased. So a recall is not possible. There is only one exception; If your account is banned, all content will expire. And that makes sense, because your content violates the terms of use. And about the DMs; If you want them to disappear, before deleting your account, I recommend deleting all your DMs first and then deleting your account.

  • Is 18 years old enough to create and watch content?

Look, legally speaking, 18 is enough to be allowed to create content. Of course, you can always doubt that someone who is 18 is developed enough to make this choice. I don’t have much trouble with that myself at the moment. That’s why I always keep the agreement that if someone regrets it afterwards, I will ensure that the video is taken offline. If you want to view content, the country where you live determines the age. In most cases this is 18, but there are many countries where viewing, making or possessing porn is illegal. Check out this link: https://en.wikipedia.org/wiki/Pornography_laws_by_region

When you start Onlyfans (or any other platform) always know what you are getting into. I regularly speak to creators who, when we talk about content that is not allowed on Onlyfans, say that they simply put it on other platforms because that is allowed there. “You don’t even need release forms there.” No, not at the moment you upload it, but if even one serious question is asked, it can have consequences. So pay close attention and make sure you know what you are doing. You can read more about the rules of Onlyfans here: https://onlyfans.com/terms

Next week I will write my last blog for you. In this blog I will provide a summary so that you know what you need to think about and take into account if you want to start an Onlyfans page. And if you still have more questions; find me at bartshoots.nl or send me an email at bartshoots@outlook.com.

See you next week,

Bart ShootsGeef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *