Een samenvatting over mijn Onlyfans ervaring

Een samenvatting over mijn Onlyfans ervaring

—ENGLISH BELOW—

 

Ja, inderdaad. Dit is de laatste blog over mijn ervaring op Onlyfans. In de afgelopen elf weken heb ik jullie meegenomen in de wereld van mijn content. Er zijn veel vragen binnengekomen en die heb ik allemaal proberen te beantwoorden. Zeker ook, omdat mijn belangrijkste twee dingen waren; 1. iedereen die dat wil een inkijk geven in hoe Onlyfans werkt en wat porno maken betekent en 2. meer informatie geven aan mensen die ook Onlyfans willen beginnen. Voor vooral die laatste groep, zal ik deze week al mijn onderwerpen op een rij zetten en wat laatste tips geven.

1. Mijn eigen welzijn

Een van de zaken die ik jullie graag mee wil geven is welke invloed dit heeft op je eigen leven. Niet alleen de content die online komt, maar ook het verhaal wat je aan familie en vrienden moet delen. Voor mij is het een spannende reis (geweest). Elke dag denk ik er aan wat anderen ervan zullen zeggen. Mijn ouders en zus weten het, maar hebben er verschillende meningen over. Zo vindt mijn vader het minder belangrijk om er iets van te vinden dan mijn moeder. Ik weet dat zij het vooral heel spannend vindt wat mogelijke gevolgen zijn. Mijn zus vindt het oké, maar hoeft er geen verhalen over te horen. Mijn vriend begint het voorzichtig aan meer te accepteren en helpt me inmiddels zelfs mee achter de schermen. En een aantal collega’s weten het. Nog steeds voor mij een onzekere zaak, omdat ik nieuwsgierig blijf naar welke invloed dit op mijn werk heeft, mocht iemand het weten. Ik maak me er overigens niet zo druk over, want als dat gebeurt, dan zie ik dat dan wel weer.

Laatste tips:

 • Denk er goed over na voordat je eraan begint! Laat het niet een tijdelijk avontuurtje zijn, want je kan moeilijk terug als al je content al online staat. Wil je die content uiteindelijk weer offline? Dan zul je daar echt goed je best voor moeten doen! Lees daarom mijn laatste blog (https://www.succesinsekswerk.nl/de-regels-en-merkwaardigheden-van-onlyfans/) of stuur mij een bericht voor meer informatie of hulp hierbij.
 • Ben je ervan bewust dat je een publiek figuur wordt. Je zal dus te maken krijgen met fans, maar ook met stalkers. Maak je hier hard voor en neem het niet persoonlijk. Train je er zelf in om dit van je af te laten glijden. En voorkom dat ze je persoonlijke gegevens te pakken krijgen. Lees hier meer: https://www.succesinsekswerk.nl/hoe-deze-volger-mijn-avond-verpest/

2. Mijn boekhouding en administratie

Laat ik beginnen met te zeggen dat goede content het belangrijkste is. Dit hoeven geen volledig professionele foto’s te zijn, maar de kwaliteit moet aantrekkelijk zijn. Zorg er daarom altijd voor dat je materiaal in orde is! En zeker de belichting. Goed licht is veel belangrijker dan het hebben van de nieuwste iPhone of enorm veel pixels. Gebruik een lamp uit de kamer, maar het licht niet te hard of koop een simpele ringlamp. Zelfs een kleine lamp van de Action kan je al op weg helpen. En wil je filmen; gebruik twee camera’s. Dubbele opname is dubbel materiaal en dus meer content.

Laatste tips:

 • Leen eens wat van een vriend of vriendin en begin gewoon met wat content te maken voordat je een Onlyfans begint. Zo wen je er al aan en ontdek je of het echt iets voor je is of niet. In deze blog schrijf ik er iets over: https://www.succesinsekswerk.nl/de-gear-die-ik-gebruik/
 • Let goed op hoeveel tijd je investeert en wat het je oplevert. Natuurlijk moet je altijd eerst investeren bij iets nieuws, maar bepaal vooraf al hoeveel tijd je wilt en kunt vrijmaken. Zo houd je jezelf altijd aan de grenzen van jouw investering en verlies je je niet in een leuke nieuwe hobby. https://www.succesinsekswerk.nl/tijd-en-geld-maken/

3. Mijn marketing en sales

Ja, het is natuurlijk gewoon een business. Eigenlijk vind ik dit geen leuke zin om te zeggen, want ik geniet elke dag van het bouwen aan mijn Onlyfans en andere socials, maar ik zie het wel als een bedrijf. Daarom moet je ook zorgen dat je weet hoe je nieuwe gluurders kunt krijgen en van die gluurders ook betalende kijkers kunt maken. Zorg dat je altijd veel kijkers aan boord krijgt, zodat je die later kan overtuigen om ook voor jouw content te betalen. Daarvoor gebruik ik altijd graag eerst mijn X.com account om ze van daaruit door te verwijzen naar betaalde content op Onlyfans en op F2F. Deze funnel, zoals dat heet, zorgt dat de klant interesse krijgt en vervolgens een keer gaat kopen.

Laatste tips:

 

4. Mijn zakelijke contacten (klanten en collega’s)

Collega’s heb ik natuurlijk net al iets over gezegd. Daarom wil ik jullie vooral meegeven hoe belangrijk je kijkers zijn. Zij zijn de personen die ervoor zorgen dat je dit werk doet en dat het meer wordt als een hobby. Zelf heb ik een aantal vaste betalers, die ik enorm dankbaar ben, heb ik meerdere subscribers die af en toe terugkomen en heb ik veel kijkers die maar één maand lid worden. En dat is helemaal niet erg, want zo werkt het spel. Wel probeer ik ervoor te zorgen dat mijn fans weten tot hoever ze kunnen gaan. Als ze me berichten sturen dat ze ook graag eens onder handen genomen willen worden, dan ga ik daar altijd wel op in. Maar mijn grens ligt bij het maken van porno. Dus als ze daarin mee willen spelen; be my guest!

Laatste tips:

 • Zet een stap in het netwerk van de ander. Stuur eens wat berichten uit naar andere creators en durf te vragen. Ik ben ook op sleeptouw meegenomen door een aantal creators (o.a. DudeFromNL) zodat ik een stap kon zetten. Daarvoor ben ik ze enorm dankbaar! Ook een keer langskomen bij een van onze klankbordgroepen kan je helpen. Zo leer je mensen kennen en kan je eens je verhaal kwijt! Mail me als je eens wilt ontmoeten: bartshoots@outlook.com.
 • Geef je eigen grenzen aan. Zo heb ik ook weleens lastige fans gehad die meer dachten te krijgen dan ik kan bieden. Ben duidelijk en blokkeer desnoods een volger als je je er niet goed meer bij voelt. Internet maakt de wereld klein, maar het komt soms ook erg dichtbij! Bescherm jezelf!

En zo zijn we rond en weer terug bij hoe ik het zelf ervaar dat ik goed voor mezelf moet blijven zorgen. Hierbij word ik zeker goed gesteund door mijn partner (bedankt voor het vertalen van deze blog!), door mijn vrienden, door mensen in mijn netwerk van de Klankbordgroep https://www.seksworks.nl/ (Wendy, Kate) en door mensen bij de GGD https://www.ggdhvb.nl/! Jullie allemaal enorm bedankt dat ik kan doen wat ik doe en dat ik ook deze blog mocht schrijven. Wil je alles nog eens lezen? Kijk hier: https://www.succesinsekswerk.nl/author/bart/

We gaan elkaar snel weer zien! En schroom niet om eens contact op te nemen.

Tot ooit!

Bart Shoots

 

—ENGLISH—

A summary about my Onlyfans experience

Yes, indeed. This is the last blog about my experiences on Onlyfans. Over the past eleven weeks I have taken you into the world of my content. I received many questions and tried to answer them all. My two most important things were; 1. to give anyone who wants an insight into how Onlyfans works and what making porn means and 2. to give more information to people who also want to start Onlyfans. For the latter group in particular, I will list all the topics I wrote about and give some final tips.

1. My own well-being

One of the things worth talking about is the influence this has on your life. Not only the content that you put online, but also the fact that you have to share it with family and friends. For me it has been an exciting journey. Every day I think about what others will say about it. My parents and sister know, but have different opinions about it. For example, my father finds it less of a fuss than my mother. I know that she worries a lot about what the possible consequences are. My sister is okay with it, but doesn’t need to hear stories about it. My boyfriend is slowly starting to accept it more and is now even helping me behind the scenes. And a number of colleagues know it. I still wonder what would it be if my job found out about it. I’m not too worried about it, because if that happens, I’ll think about it then.

Final tips:

 • Think about it carefully before you start! Don’t let it be a temporary adventure, because it will be difficult to go back if all your content is already online. Do you ultimately want that content offline again? Then you will really have to do your best! Therefore, read my latest blog: https://www.succesinsekswerk.nl/de-artikelen-en-merkwaardeheden-van-onlyfans/  or send me a message for more information or help with this.
 • Be aware that you are becoming a public figure. So you will have to deal with fans, but also with stalkers. Stand up for yourself and don’t take it personally. Train yourself to be able to shake it off quickly. And prevent them from getting your personal information. Read more here: https://www.succesinsekswerk.nl/hoe-deze-volger-mijn-avond-verpest/ 

2. My accounting and administration

Let me start by saying that good content is the most important thing. These do not have to be completely professional photos, but the quality must be attractive. Therefore, always make sure that your materials are in order! Especially the lighting. Good light is much more important than having the latest iPhone or a lot of pixels. Use a lamp from the room, but not too bright, or buy a simple ring lamp. Even a small lamp from Action can help you get started. And if you want to film; use two cameras. Double recording means double material and therefore more content.

Final tips:

 • Borrow something from a friend and just start creating some content before starting an Onlyfans. This way you get used to it and discover whether it is really something for you or not. I wrote something about it in this blog: https://www.succesinsekswerk.nl/de-gear-die-ik-gebruik/ 
 • Pay close attention to how much time you invest and what you get from it. Of course you always have to invest in something new first, but decide in advance how much time you want to put in it and can free up. This way you always stick to the limits of your investment and you don’t get lost in a fun new hobby. https://www.succesinsekswerk.nl/tijd-en-geld-maken/ 

3. My marketing and sales

Yes, of course it’s just a business. I actually don’t think this is a nice sentence to say, because I enjoy building my Onlyfans and other socials every day, but I do see it as a business. That’s why you also need to make sure you know how to get new viewers and turn those viewers into paying followers. Make sure you always get many viewers on board, so that you can later convince them to pay for your content. I always like to use my X.com account first and then refer them from there to paid content on Onlyfans and F2F. This funnel, as it is called, ensures that the customer becomes interested and then makes a purchase.

Final tips:

4. My business contacts (customers and colleagues)

Of course, I have already spoke a lot about the people I work with. That’s why I especially want to tell you how important the viewers are. They are the people who ensure that you do this work and that it becomes more like a hobby. I myself have a number of regular payers, to whom I am extremely grateful, I have several subscribers who come back every now and then and I have many viewers who only become members for one month. And that’s not a bad thing at all, because that’s how the game works. I do try to make sure my fans know how far they can go. If they send me messages that they would like to be taken care of, I always respond. But my limit is making porn. So if they want to play along with that; be my guest!

Final tips:

 • Take a step into other people’s networks. Send some messages to other creators and dare to ask questions. I was also taken along by a number of creators (including DudeFromNL) so that I could take a step. I am extremely grateful to them for that! You can also get help by visiting one of our Seksworks groups. This way you get to know people and you can tell your story! Email me if you would like to join a meeting: bartshoots@outlook.com.
 • Set your own limits. I have also had difficult fans who thought they would get more than I could offer. Be clear and, if necessary, block a follower if you no longer feel comfortable with it. The Internet makes the world small, but sometimes it becomes too small! Protect yourself!

And so we come full circle and back to my experience of having to continue to take good care of myself. I am certainly well supported in this by my partner (thanks for translating this blog!), by my friends, by people in my network of the Seksworks Group https://www.seksworks.nl/ (Wendy, Kate) and by people at the GGD https://www.ggdhvb.nl/! Thank you all so much for allowing me to do what I do and also for allowing me to write this blog. You want to read everything again? Check this: https://www.succesinsekswerk.nl/author/bart/

We’ll see each other again soon! And don’t hesitate to contact me!

See you!

Bart ShootsGeef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *