Hoppen van X naar Onlyfans en terug

Hoppen van X naar Onlyfans en terug

—ENGLISH BELOW—

 

Platforms. Wat bedoelen we daar eigenlijk mee? Deze week ga ik proberen te vertellen waarom ik kies voor de websites waar ik gebruik van maak. Om daarbij het een en ander duidelijk te maken, wil ik even schetsen wat een customer journey is (ja, hij gaat nu met vaktermen gooien). De kijker doorloopt altijd een aantal stappen. Hij wil graag online geilen of juist ook ergens lid worden of misschien juist in contact komen met anderen. Om zijn doel te bereiken, maakt hij een reis. Ja, denk maar aan het doen van boodschappen. Je bedenkt eerst dat je iets wilt hebben, gaat dan bedenken waar, gaat er vervolgens naar toe, doet de aankopen en gaat weer naar huis. En zelfs als je thuis bent gaat de reis vaak nog door. Zo is het ook met online porno kijken.

Om mensen te laten zien wat ik doe gebruik ik dus een ander platform (website) dan waar mensen mijn video’s kunnen kijken en kopen. Heel eerlijk; marketing en sales zijn daarbij dus twee dingen. Op x.com (voorheen Twitter) kunnen mensen makkelijk mijn content zien, mij volgen en zelfs in contact komen. Daarom kan ik daar veel mensen bedienen die vooral wat gratis porno willen kijken of wellicht willen chatten. X.com is dus heel goed om in contact te komen met geïnteresseerden. Een van de uitdagingen waar we voor staan, is wel; wat gaat er met x.com gebeuren? Onder creators heersen er veel geruchten over het verdwijnen van X in Europa, het blokkeren van porno of het bannen van gebruikers. In Duitsland is het bijvoorbeeld al zo, dat creators zelfs thuis worden bezocht omdat ze porno verspreiden via x.com die ook voor minderjarigen toegankelijk is. X.com heeft per slot van rekening geen verificatiesysteem voor leeftijd. En dat maakt het natuurlijk lastig. En de Duitse regering zegt dus dat wij als creators daar zelf verantwoordelijk voor zijn. En wellicht is dat ook zo. Daarom zie je dat de meeste Duitse creators hun locatie veranderen naar andere landen. Even een tip; begin je een X account, zorg er dan voor dat je profielfoto en je banner (bovenaan je pagina) geen volwassen content bevatten. Deze twee zijn namelijk openbaar te vinden en mogen dus niet aanstootgevend zijn. Houd dit echt in de gaten, omdat je anders je account al weer snel kwijt zal zijn.

Sinds twee weken heb ik ook een Instagram account opgezet. Voor mij is het mogelijk om eventueel een ander publiek te bereiken en in contact te komen met andere creators. Het platform werkt nog niet zoals we zouden willen (iedereen merkt dat), maar toch willen meerdere creators erbij betrokken om de boot niet te missen. Wil je wat meer van je leven delen als creator of sekswerker, dan is Instagram daar uitermate geschikt voor. Let er wel op dat daar natuurlijk niet alles is toegestaan. Veel kan ik niet over Instagram zeggen, maar de meesten van jullie zijn er natuurlijk wel van op de hoogte. Voeg me vooral toe, mocht je dit gelezen hebben! 

Om mijn content te kunnen kopen/ bekijken (de volledige video’s althans) moet je bij Onlyfans.com of bij F2F.com zijn. Dat zijn de twee plekken die ik daarvoor gebruik. Er zitten wat verschillen tussen en die zal ik proberen aan te geven. Onlyfans is voor mij het platform waar ik 70% van mijn subscribers heb zitten. Eerlijk moet ik toegeven dat het aantal subscribers daar wel meer wisselt dan op F2F, maar omdat Onlyfans natuurlijk nog steeds de meest bekende speler is, is het ook een mooie kans. Een aantal punten die belangrijk om te weten:

 • Wat mag er wel en wat mag er niet op Onlyfans en F2F?

Onlyfans heeft restricties. Zo mag je er geen video’s opzetten die in het openbaar gemaakt zijn. Dit komt omdat alle mensen in beeld altijd toestemming moeten geven en op een publieke plek is dit niet altijd mogelijk. Vandaar dat video’s waar dat duidelijk zichtbaar op is dan ook automatisch verwijderd. Ook mag je er wat meer harde porno niet uploaden, zoals o.a. fisting. Twee vingers mag nog wel, maar meer wordt op gelet. Bij F2F zijn deze zaken meer toegestaan. Daardoor kan F2F natuurlijk een mooie aanvulling zijn. En zeker ook omdat F2F een Nederlands bedrijf is en we supporten natuurlijk liever lokaal (ja, oke ik ken de mensen daar inmiddels ook een beetje). Ook hun support naar creators is erg sterk.

 • Hoe upload ik video’s met andere creators?

Belangrijk om te weten is dat als je een video maakt met iemand anders deze altijd een releaseform moet invullen. Hierin geeft deze persoon aan de opname vrijwillig te hebben gedaan, jou toestemming geeft om content te plaatsen en dat hij of zij minimaal 18 jaar oud is. Je levert ook een foto aan van zijn of haar ID (voorkant en achterkant) en van de persoon met het ID in de hand. Ja, het klinkt redelijk complex, maar het zorgt ervoor dat er minder misbruik gemaakt wordt van mensen en de content waarop ze te zien zijn. Wil je hier meer over weten, stuur me een mail op bartshoots@outlook.com. Ik heb zelf inmiddels een formulier dat is goedgekeurd door zowel F2F als door Onlyfans.

 • Wat verdienen zij er aan?

Heel simpel; Onlyfans houdt 20% in van jouw omzet en F2F 18%. Heb je jouw account aangemaakt op de referral van een andere creator, dan krijgt deze creator 5% van jouw omzet en Onlyfans nog maar 15% voor het eerste jaar. In ruil daarvoor kan deze creator jou dan een beetje op weg helpen. Dit percentage lijkt heel veel, maar als je eenmaal begrijpt wat ze daarvoor bieden en als je dit zelf moet doen, dan wordt het een hele klus.

 • En op welke manier kan ik er geld verdienen?

Hier is een groot verschil tussen Onlyfans en F2F. Op Onlyfans kun je alleen kiezen voor een gratis account met daarop betaalde content of een betaald account waar jouw volgers een abonnement per maand betalen. Bij F2F zijn deze twee dingen gemengd. Daar heb je een account en kan je aangeven wat van jouw content je friends kunnen zien en welk deel jouw fans. Dat levert een ander systeem op, waarbij je meer gebruik kunt maken van korte teasers voor jouw friends. Vanwege dit verschil zie je dat veel creators zowel een gratis als een betaald account hebben. Het gratis account kunnen ze dan veel volgers ‘vangen’ om deze door te sluizen naar het betaalde account. Ook kunnen ze dan op het gratis account video’s aanbieden waarvoor betaald moet worden. Dat kan ook op een betaald account via messages, maar ik doe dat zelf (nog) niet. Ik vind dat als iemand lid wordt van mijn Onlyfans, deze de volledige toegang moet hebben tot mijn content. Wellicht verander ik hierover nog van mening.

Ook krijg ik weleens de vraag wat succesvoller werkt op de platforms. Voor mij werkt het nu goed dat ik elke twee weken een full video plaats en tussendoor eventueel een teaser. Ik denk er weleens over om het aantal video’s op te hogen, maar dat zou ook betekenen dat ik veel meer tijd moet vrij gaan maken voor dit werk. Ook zou het kunnen dat mijn video’s iets korten worden en er een langere video beschikbaar wordt waarvoor je kan kiezen door ervoor te betalen. Maar ik ben er nog niet uit en dat is nog een te grote stap nu. Misschien ga ik die wel snel maken, maar het is nog even twijfelen. Wil je dus graag één video van me bekijken, ga dan eens naar mijn F2F account.

Dus om een soort samenvatting te geven:

 • F2F is goed om zowel gratis als betaalde content aan te bieden en om wat extremere video’s te posten,
 • Onlyfans heeft mogelijkheden voor taggen en een gratis en betaald account in te zetten,
 • Instagram is handig om als creator in contact te komen met andere creators en
 • X biedt de mogelijkheid om snel veel mensen aan je te linken en jouw content te laten zien.

Als afsluiter raad ik je aan om een LinkTree te maken (linktr.ee). Hier kun je al de links naar jouw socials op kwijt en kan jouw fan dus alles van je vinden. Mijn LinkTree kun je vinden via bartshoots.nl. Neem dus vooral eens contact met me op en bekijk eens een van mijn profielen!

Graag vertel ik jullie snel eens meer over mijn volgers, mijn fans en over de controle die ik van Onlyfans heb gehad.

Tot de volgende week,

Bart Shoots

 

—ENGLISH—

Hopping from X to Onlyfans and back

Platforms. What do we actually mean by that? This week I will try to tell you why I choose the media I use. To make things clear, I would like to outline what a customer journey is (yes, I am now going to throw around technical terms). The viewer always goes through a number of steps. He would like to get horny online or become a part of something or perhaps come into contact with others. To achieve his goal, he makes a journey. Yes, just think about grocery shopping. You first think about something you want, then think about where to get it, then go there, make the purchases and go home again. And even when you are at home, the journey often continues. It’s the same with watching porn online.

To introduce people to what I do, I use a different platform than where people can watch and buy my videos. Honestly; marketing and sales are two different things. On x.com (formerly Twitter) people can easily see my content, follow me and even get in touch. That is why I can be there for many people who mainly want to watch some free porn or perhaps chat. X.com is therefore very good for getting in touch with interested people. One of the fears we face is; what will happen to x.com? There are many rumors among creators about the disappearance of X in Europe, blocking porn content or banning users. In Germany, for example, it is already the case that creators are even visited at home because they distribute porn via x.com, which is also accessible to minors. After all, X.com has no age verification system. And that of course makes it complicated. And the German government says that we as creators are responsible for this ourselves. And perhaps that is true. That’s why you see most German creators changing their location to other countries. Just a tip; If you start an X account, make sure that your profile photo and your banner (at the top of your page) do not contain adult content. These two can be found publicly and may therefore not be offensive. Really keep an eye on this, otherwise you might quickly lose your account.

Two weeks ago I also set up an Instagram account. It allows me to reach a different audience and come into contact with other creators. The platform doesn’t do all that we would wish (everyone notices that), but some of the creators still don’t want to miss the boat.If you want to share more of your life as a creator or sex worker, Instagram is ideal for that. Please note that not everything is allowed there. I can’t say much about Instagram, but I’m sure you all have your own knowledge about this platform. Please add me if you’ve read this!

To buy/watch my content (at least the full videos) you have to go to Onlyfans.com or F2F.com. Those are the two places I use for that. There are some differences between them and I will try to point them out. For me, Onlyfans is the platform where I have 70% of my subscribers. I must honestly admit that the number of subscribers varies more there than on F2F, but because Onlyfans is of course still the most famous website for this, it is also a great opportunity. A number of points that are important to know:

 • What is allowed and what is not allowed on Onlyfans and F2F?

Onlyfans has restrictions. For example, you are not allowed to post videos that have been made in public. This is because all people in the frame must always give permission and in a public place this is not always possible. That is why videos where this is clearly visible are automatically removed. You are also not allowed to upload some more hard porn, such as fisting. Two fingers are still allowed, but watch out with more! At F2F these rules are less strict. As a result, F2F makes a nice addition. And certainly because F2F is a Dutch company and we naturally prefer to support local businesses. They also strongly support creators.

 • How do I upload videos with other creators?

It is important to know that if you make a video with someone else, they must always complete a release form. This person indicates that he or she has made the recording voluntarily, gives you permission to post content and that he or she is at least 18 years old. You also provide a photo of his or her ID (front and back) and one of the person’s with the ID in hand. Yes, it sounds quite complex, but it ensures that people and the content they appear on are less likely to be abused. If you want to know more about this, send me an email at bartshoots@outlook.com. I now have a form that has been approved by both F2F and Onlyfans.

 • What do they gain from it?

Very simple; Onlyfans keeps 20% of your turnover and F2F 18%. If you created your account based on the referral of another creator, this creator will receive 5% of your turnover and Onlyfans only 15% for the first year. In return, this creator can help you along the way. This percentage seems like a lot, but once you understand what they offer you get that if you had to do this yourself, it would be a lot.

 • And how can I make money there?

There is a big difference between Onlyfans and F2F. On Onlyfans you can only choose a free account with paid content or a paid account where your followers pay a monthly subscription. In F2F these two things are mixed. There you have an account and you can indicate which of your content your friends can see and which your fans can see. This results in a different system, where you can make more use of short teasers for your friends. Because of this difference, you’ll see many creators have both a free and a paid account. They can then ‘capture’ many followers from the free account and transfer them to the paid account. They can also offer videos on the free account that require payment. This is also possible on a paid account via messages, but I don’t do that myself (yet). I believe that if someone joins my Onlyfans, they should have full access to my content. I may change my mind about this.

I am also sometimes asked what works more successfully on the platforms. It now works well for me that I post a full video every two weeks and possibly a teaser in between. I sometimes think about increasing the number of videos, but that would also mean that I would have to make much more time for this work. It can also happen that I will add my videos slightly shorter and the full video will be available for another price. But I haven’t figured it out yet and that is still too big of a step for now. Maybe I’ll make it soon, but I’m still in doubt. So if you would like to watch one of my videos, go to my F2F account.

So to give a kind of summary:

 • F2F is good for offering both free and paid content and for posting more extreme videos,
 • Onlyfans has options for tagging and using a free and paid account,
 • Instagram is useful for a creator to get in touch with other creators and
 • X offers the opportunity to quickly connect many people to you and show your content.

Finally, I recommend that you create a LinkTree (linktr.ee). Here you can put all the links to your socials and your fan can find everything about you. You can find my LinkTree via bartshoots.nl. So please contact me and take a look at one of my profiles!

In the next blogs I will tell you more about followers, my fans and about the time I was under investigation by Onlyfans!

Until next week,

Bart ShootsGeef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *