Mijn persoonlijke leven naast Onlyfans

Mijn persoonlijke leven naast Onlyfans

—ENGLISH BELOW—

Ten eerste wil ik jullie enorm bedanken voor alle positieve reacties op deze blog. Graag blijf ik mijn ervaringen met jullie delen, dus als je ergens nieuwsgierig naar bent, stuur me vooral een bericht op bartshoots@outlook.com. Ik kreeg afgelopen week de vraag of ik iets meer wil vertellen over collabs en samenwerkingen. Deze business is voor veel mensen onbekend, schemerig en het maakt mensen dus ook enorm nieuwsgierig naar wat er zich achter de schermen afspeelt. Daarom zal ik volgende week een inkijkje geven in collabs, hoe ik de samenwerking in de ‘scene’ ervaar en wat de community voor elkaar doet. Ik zal daarbij beloven dat ik bij mijn negatieve ervaringen geen namen zal noemen en bij de positieve juist wel. Er zijn namelijk zeker een aantal mensen in deze business die dat compliment verdienen.

Laat ik beginnen met het ophalen van mijn herinnering aan de dag dat ik het aan mijn ouders vertelde. Ik merkte dat ik enorm trots was op wat ik had bereikt en omdat ik aanzienlijk meer ging reizen voor Onlyfans, moest ik dat ergens een keer gaan vertellen. Mijn keuze om minder tijd aan mijn baan te besteden was al gemaakt en ook dat wilde ik thuis natuurlijk graag toelichten. Ik hou er niet van als er vragen blijven liggen bij mensen die dicht bij me staan. Daarom besloot ik te zeggen; ‘Ja, ik doe Onlyfans en daarmee verdien ik al genoeg geld om mijn hypotheek elke maand van te kunnen betalen’.

Mijn moeder reageerde vooral heel lief. Ze had geen oordeel (tenminste ze uitte het niet), maar ze ging me vragen stellen. Hoe werkt dat dan? Wat doe je dan allemaal? (Nee! Ik wil het niet allemaal weten!) En; let je dan wel een beetje op jezelf? Ja, natuurlijk let ik op mezelf. Net zoals ik op mezelf let als ik een drukke straat oversteek. Ook mijn zus was er erg open in, maar zij wilde geen details horen. En dat begrijp ik ook. Ik zou daar zelf ook moeite mee hebben. En stiekem is ze ergens zeker wel nieuwsgierig. Toen ik twee weken gelden bij de Xbiz awards in Amsterdam was en daarbij ook nog eens op de rode loper bij SBS 6 Shownieuws kwam, was het voor mijn ouders iets te openbaar. Dit viel ze tegen en dat kwam best hard aan. Gelukkig houden dat soort reacties me ook scherp en neem ik die altijd mee in de keuzes die ik maak. Wel heb ik besloten om echt deze stappen te zetten. Mijn leven is nu van mij.

De vraag die ik zeker vaak krijg, is; en je werk dan? Hierover ga ik niet te veel in detail treden, omdat ik mijn werk en mijn Onlyfans graag gescheiden wil houden. Ik denk dat mijn werkgever zijn handen er niet zou branden, als hij zou weten wat ik doe. Zo lang het gescheiden blijft, moet het goed zijn. Wat wel gebeurde, was dat ik op een dag gebeld werd door een collega. Zij vroeg mij: ‘Ehm, ik wil even iets privé met je bespreken.’ Ik dacht dat het over haar scheiding ging (hahaha), maar ze zei me ‘Ik heb van een goede collega gehoord, dat zij weer had gehoord van een mannelijke collega dat ik Onlyfans doe’. En wat bleek nou; hij had een subscription op mijn Onlyfans! Ik moet zeggen dat dat het eerste was dat mij boos maakte. Ik probeer de twee werelden gescheiden te houden en hij (en de andere collega) haalden de twee werelden hierbij door elkaar. Dat is waar ik me weleens zorgen over maak; dat ik niet de persoon ben die het allemaal kan verkloten, maar dat anderen dat dus ook kunnen. Oh ja; de mannelijke collega die een abonnement op mij heeft en dit eventueel leest; thanks! Ik hoop dat je volgende keer discreet kan zijn en gewoon lekker op je eigen slaapkamer blijft om je af te trekken op mijn video’s.

Mijn vriend accepteert ook wat ik doe. Ik ben heel trots op hem (ik weet dat je dit leest). Hij vindt het wel moeilijk, merk ik, maar hij vertrouwt me. Veel meer (misschien wel bijna elke creator die ik heb ontmoet) heeft een relatie. Sorry als ik jullie (volgers) nu uit een droom help. Als er goede afspraken zijn dan hoeft dit geen enkel probleem te zijn. Zo heb ik met mijn vriend de afspraak dat ik hem help om meer inzicht te krijgen in de business, waardoor hij nog meer vertrouwen krijgt in wat ik doe. Ook gaat hij me helpen met het managen van mijn werk. Hij doet dit inmiddels al voor een goede vriendin die camshows doet. En dat maakt mij ook weer gelukkig, als hij mij kan ondersteunen op deze manier.

Als laatste merk ik dat ook een aantal mensen in deze business onderdeel beginnen uit te maken van mijn privéleven. Beter contact krijgen met creators voelt erg goed. Maar ook collega’s van SXrank.com (meer hierover volgende keer) en het contact met Onlyfans en F2F zelf steunt mij heel erg. Het contact en mijn vrijwilligerswerk bij Klankbordgroep Seksworks en Succes in sekswerk, maakt dat ik me eindelijk onderdeel voel van een community en deel uitmaak van een groter geheel waar ik een bijdrage aan lever. Allemaal dank hiervoor.

Komende keer zal ik jullie, op verzoek, meer vertellen over de collabs, de samenwerkingen en ook alle andere mensen in de business. Een klein boekje open, maar wel op een concrete manier!

Bedankt voor het lezen en tot de volgende keer,

Bart Shoots

 

—ENGLISH—

My personal life and Onlyfans

First of all, I would like to thank you very much for all the positive comments on this blog. I would like to continue sharing my experiences with you, so if you are curious about something, please send me a message at bartshoots@outlook.com. Last week I was asked if I would like to tell you more about collaborations. This business is unfamiliar and shady to many people and therefore it makes people very curious about what goes on behind the scenes. That’s why next week I will give an insight into collabs in the ‘scene’ and also around making the ‘scene’. I won’t be mentioning any names associated with my negative experiences and I will surely mention a few from the positive ones. There are certainly a number of people in this business who deserve that compliment.

Let me start by reminiscing about the day I told my parents. I was getting progressively more proud about my achievements and as I started traveling much more to make content for Onlyfans, I felt I had to let them know, especially that I already made a choice to spend less time at my “regular” work. I don’t like leaving people around me with questions, so I decided to finally say “Yes, I do Onlyfans and I earn enough money from that to pay my mortgage every month.” 

My mother reacted especially lovely. She had no judgment (at least she didn’t express it), and she started asking me questions: How does that work? What do you do then? (No! I don’t want to know it all!) And: Do you take care of yourself? Yes, of course I look after myself. Just like I watch myself when I cross a busy street. My sister was also very open about it, but she wasn’t up to hear details. And I understood that too. I would have trouble with that myself. When I attended the Xbiz awards in Amsterdam two weeks ago and arrived on the red carpet, which was broadcasted at SBS 6 Shownieuws, it was a bit too much publicity for my parents. They were disappointed with this and it was quite hard for them. Fortunately, those kinds of reactions also keep me on my toes and I always take them into consideration with the choices I make. I have decided to take these steps. My life is mine now.

The question I get often is: And what about your work? I’m not going to go into too much detail about this, because I like to keep my private work and my Onlyfans separate. I don’t think my employer would be too bothered if he knew what I do. As long as it stays separate, it should be fine. One day I received a call from a colleague. She asked me: “Uhm, I would like to discuss something with you privately.” I thought it was about her divorce (hahaha), but she told me: “I heard from our male colleague that you do Onlyfans”. And guess what; he was subscribed to my Onlyfans! I have to say that made me angry. I put effort to keep the two worlds separate and he (and the other colleague) confused the two worlds. That’s what makes me worry sometimes; that I’m not the only person who can screw it all up, but that others can do it too. Oh yeah; the male colleague who had a subscription to my OF and may read this; thanks! I hope that next time you can be discreet and just stay in your own bedroom to jerk off to my videos. 😉

My boyfriend also accepts what I do. I’m very proud of him (I know you’re reading this). He finds it difficult, I know this, but he trusts me. Many more (perhaps almost every creator I’ve met) are in a relationship. Sorry if I’m ruining your (followers) fantasies now. If there is good communication and agreements, this shouldn’t be a problem. For example, we (me and my boyfriend) agreed that I will help him get more insight into the business, which will give him more confidence and understanding in what I do. He is also about to help me to manage my work better. He already does that for a good friend who does cam shows. And that makes me happy to have him support me in this way. 

Finally, I notice that a number of people in this business are also starting to become part of my private life. Connecting better with creators feels really good. But colleagues from SXrank.com (more about this next time), Onlyfans and F2F themselves also support me very much. These connections and my volunteer work at Seksworks makes me finally feel I am a part of community and a larger whole to which I contribute. Thank you all for this.

Next time, as requested, I’ll tell you more about the collabs, the collaborations themselves but also everyone behind the scenes.

Thanks for reading and see you next time,
Bart ShootsGeef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *