Samen video’s maken en wat is marketing voor Onlyfans?

Samen video’s maken en wat is marketing voor Onlyfans?

—ENGLISH BELOW—

Zoals ik vorige week al vertelde, krijg ik regelmatig berichten van volgers over deze blog. Gelukkig zijn alle reacties nog positief, dus dat doet me erg goed. Een van de vragen die ik kreeg, was over collabs. Ik zal iets vertellen over mijn positieve ervaringen en mijn mindere. Laat me vooral weten als je er meer over wilt weten.

Ten eerste voor iedereen; een collab is een samenwerking (collaboration) die je doet met een andere creator. Ook als je wilt beginnen met Onlyfans is het goed om na te denken wat je wilt laten zien. Wil je vooral video’s en foto’s maken van alleen jezelf, dan lijkt dit onderwerp natuurlijk iets minder interessant. Maar ook dan heeft samenwerken een doel. Lees daarom dan ook zeker deze blog. Ik zal jullie vertellen waarom collabs interessant zijn (vanuit het marketing perspectief), op welke manier ik probeer samen te werken en wat mijn ervaring ermee is. Laten we beginnen met waarom collabs (en andere samenwerking) belangrijk is vanuit een marketingperspectief.

Heb je weleens gehoord van een salesfunnel? Nee? Als je niet uit de marketing of sales komt, dan vast niet. Een salesfunnel wil eigenlijk zeggen dat je jouw kijkers door een trechter haalt. Je begint met een hele grote groep (die je probeert te bereiken via social media kanalen zoals X.com of Instagram) om ze geïnteresseerd te laten worden in jouw content. Als ze dan geïnteresseerd zijn, wil het nog niet zeggen dat ze natuurlijk ook gaan betalen. Vergelijk het met winkelen op zaterdag, maar nog niets kopen. Het is natuurlijk heel druk in een stad op die middag, maar aanzienlijk minder mensen kopen ook echt iets. Om jouw content dus aan meer mensen te kunnen laten zien, moet je zorgen dat dat ook mogelijk is. Daarom is het onderling delen van content op bijvoorbeeld X.com of stories van anderen delen op Instagram altijd een goede manier om ook zichtbaar te worden bij de doelgroep/ volgers van anderen, zodat zij jou ook kunnen volgen. Daarom is een collab vaak ook interessant. Als je een video maakt met iemand die ook veel volgers heeft, dan kun je zorgen dat je elkaars volgers kunt bereiken. Dat is dus een reden dat er collabs gedaan worden; vanuit het marketingperspectief. En ja, natuurlijk zijn de video’s zelf ook enorm geil om naar te kijken. Snap je het nog? Ik hoop het. En zo niet; stuur me dan gewoon een bericht via een van mijn kanalen op bartshoots.nl. Wellicht kan ik je helpen om op te starten.

Samenwerken is natuurlijk een bredere benaming. Voor mij valt daar onder dat ik video’s maak met anderen, probeer om mijn posts op X.com te laten delen door anderen en dat ik me in netwerken moet begeven waar ik mensen ontmoet die me kunnen helpen. Zo ben ik eind september naar Keulen geweest voor een creator dag. Deze was georganiseerd door SXrank.com, misschien heb je wat foto’s of video’s voorbij zien komen. Daar heb ik onder andere kennis kunnen maken met de mannen van SXrank (super toffe gasten!), maar ook met de organisatoren van de GRABBYS, van Buddy.net en een hele groep fotograven en filmers. Een mooie set bij gaysauna Babylon maakte de dag compleet. Ook heb ik daar een hele groep creators ontmoet, waaronder natuurlijk DudeFromNL (die ik natuurlijk al kende en ook regelmatig spreek), Damien Grey, Greg McKeon, Roman Capellini, Robert Royalen vele anderen. Voor mij een toch wel spannende dag, zeker ook omdat ik er was op uitnodiging van DudeFromNL. Veel netwerken en een paar scènes opgenomen met over het algemeen goede ervaringen. Een dag om zeker positief op terug te kijken. En voor jullie allemaal; nee, het is zeker geen major fuckfest op zo’n dag. De creators zijn allemaal erg professioneel en serieus in het werk wat ze doen. Nogmaals bedankt aan de mannen van SXRank.com voor de organisatie (en vooral Tim!).

Dan nu mijn ervaring met collabs. Ik zal geen namen noemen en mijn ervaring gaat over de hele lijn (dus zeker niet over de dag in Keulen). Ik merk dat, omdat ik zelf graag content maak met jongens die nog niet zo bekend zijn, er altijd een grote onzekere factor in de afspraken zit. Vooraf bespreek ik altijd goed wat mijn plan is en ik bespreek wel drie keer of de jongen ook zeker weet dat hij een video wil maken. Je staat namelijk wel op internet! Ik spreek veel jongens online (vooral via X.com) en ik krijg veel berichten dat ze graag eens een video willen maken. Ingeschat; van al die berichten is er nog geen 2% serieus. Maar goed, het is altijd leuk om een bericht te krijgen natuurlijk. Ook haken er regelmatig jongens af, nadat er een afspraak is gemaakt. Wat mij betreft overigens liever voor de opname dan als de video online staat. Als ik jullie moet vertellen wat mijn meest vervelende ervaring is geweest, dan zal dat afgelopen augustus zijn. Ik heb ook echt besloten om dit gewoon te vertellen, ook al voelt het pijnlijk. In augustus had ik een week gepland in Manchester. Daar zou ik sowieso twee video’s opnemen en ik had nog twee opties. De twee opties lukten uiteindelijk niet, omdat de jongens toch moesten werken. En de twee video’s die ik gepland hadden, zijn allebei geannuleerd. De eerste stelde op de dag van de shoot steeds het moment uit. ‘Ja, ik moet toch langer werken van mijn baas.’ ‘Ja, ik moet een beetje overwerken’ en vervolgens geen bericht meer en ook geen reactie meer. Voor mij, als mens, dus ongelooflijk dat je dit kan maken. Zeker omdat ik al weken vooraf aan het chatten was over deze shoot en speciaal daarvoor mijn reis boekte. En eigenlijk ging de shoot de dag erna op dezelfde manier. Ook geen bericht meer. Pas in de ochtend kreeg ik een bericht dat er iets met zijn auto was en zijn telefoon bijna leeg was. Ik begrijp dit niet. Ook als je niet wilt, laat het me gewoon weten! Dit heeft er wel voor gezorgd, dat ik mijn shoots nu wat losser organiseer, wat voor mij een enorme uitdaging is.

Enkele tips voor als jij ook Onlyfans wilt starten:

  1. Zorg dat je samenwerkt, ook als je alleen solo content wilt maken,
  2. spreek met andere creators en deel elkaars materiaal (wel elkaar taggen),
  3. ga je samenwerken; maak goede afspraken vooraf (en teken een releaseform) en
  4. plan je afspraken ruim. Er kan altijd wat tussenkomen, van beide kanten!

Laten ik dan vooral deze week afsluiten met een positief verhaal. Een van de mensen die mij enorm helpt en waar ik hem dankbaar voor ben, is DudeFromNL. Hij betrekt me bij dingen en zorgt dat ik kansen krijg. En dat hoeft hij niet te doen, maar doet het wel. Ik begrijp wel waarom hij inmiddels zo bekend is. Dank je! En overigens wil ik hier ook niet de kleinere creators vergeten die graag een video wilden maken. Zeker ook jongen als Matteo Garozzi en goede vriend L’inconnu de Berlin, die gewoon reageren op berichten en elkaar steunen. Dank ook aan jullie natuurlijk!

Volgende week; tijd maken en geld verdienen. Is Onlyfans echt snel geld verdienen of is dat grote onzin?

Laten we elkaar volgende week weer zien!

Bart Shoots

 

—ENGLISH—

Doing collabs and what is marketing on Onlyfans? 

 

As mentioned last week, I receive regular messages from followers about this blog. So far, all the reactions are positive, so that makes me very happy. One of the questions I received was about collabs. I’ll tell you about the ups and downs of them and you please let me know if there’s something more you want to know about them. 

First of all; a collab is a collaboration between two creators. Starting Onlyfans you want to think about what it is you want to show. In case of going for photos and videos of yourself, then this topic might be a little less interesting for you. But even then, working together has a purpose, so be sure to read this blog. I will tell you why are collabs interesting, from the marketing perspective, how I do them and what are my experiences. Let’s start with talking about why they are important from a marketing perspective. 

Have you ever heard of a purchase funnel? No? If you don’t come from a background of marketing and sales, you might not know what it is. Purchase funnel actually means that you take your viewers through a funnel. You start with a very large group (which you try to reach via social media channels such as X.com or Instagram) and get them interested in your content. Having their attention does not necessarily mean that they will pay. You could compare it to shopping on Saturday, but not buying anything yet. Of course it’s busy in the city that afternoon, but considerably fewer people are actually buying stuff. However, to get a sale, you first must ensure that people know about your content. That’s why sharing content with each other on, for example, X.com or sharing each other’s Instagram stories is a good way to become visible to the target group/followers of others, so they can also follow you.

That is what collabs bring and why they are interesting. If you make a video with someone, who also has a lot of followers, you can reach each other’s followers. That is one of the reasons why we do collabs; from a marketing perspective. And of course, the videos themselves are also very hot to watch. Are you keeping up? I hope so. And if not; just send me a message via one of my channels on bartshoots.nl. Maybe I can help you get started. 

Collaborations of course mean much more than this. For me, it includes making videos with others, trying to get my posts on X.com shared by others, and getting into networks where I meet people who can help me. For example, at the end of September I went to Cologne for a Creator Day, organized by SXRank.com (you might have seen some photos or videos from there). I was able to meet the guys from SXRank (super cool people!), but also the organizers of the GRABBYS, Buddy.net and a whole bunch of photographers and filmmakers. A beautiful set at gay sauna Babylon was a cherry on the top. I also met a whole bunch of creators there, including of course DudeFromNL (whom I already knew, and we are in touch regularly), Damien Grey, Greg McKeon, Roman Capellini, Robert Royal and many others. It was a really exciting day for me, especially because I was there at the invitation of DudeFromNL. It brought a lot of networking and few scenes shot with overall positive experience. Surely a day to look back at positively. And for all of you, readers; Nope, it is certainly not a major fuckfest on a day like this. The creators are all very professional and serious about the work they do. Once again, thanks to SXRank.com for organizing this! (especially Tim!)

Now let’s talk about my other experiences with collabs (not about the day in Cologne). I won’t mention any names. Because I like to create content with boys who are not yet well known, there is always a big element of uncertainty in the agreements. I always discuss in advance what my plan for the video is and make sure three times whether the boy is sure that he wants to make a video. You are on the internet overall! I talk a lot with guys online (especially via X.com) and I get a huge amount of messages that they would like to make a video together. However, of all of those messages, less than 2% are serious about it. Though of course it’s always nice to get a message. Another issue is that boys regularly drop out after an appointment has been made. As far as I’m concerned, it’s still better to have it before the recording, than after the video was made and posted online. If I had to tell you about my most unpleasant experience, it would be one in August. I just decided to share it with you, even though it feels painful. I had a week planned in Manchester. The plan was to record two videos there and other than this I had another two options open. None of them worked out, two of the boys had to work and the other two shoots were just canceled. One of the boys kept postponing the shoot; “My boss made me work longer.” “I have to work a bit of overtime”, and then no more messages or responses. For me, as a human being, it’s crazy that you can do this. Especially because we have been texting about this shoot for weeks in advance and I booked the whole trip especially for that. Actually, the shoot on the next day went the same way. No more messages either. Only in the morning I received a message that the guy had a problem with his car, and his phone battery was almost empty. I truly don’t understand this. Even if you changed your mind and don’t want to make a video anymore, just let me know. This trip taught me to approach my shoots a little more loosely, which is a huge challenge for me. 

Some tips if you also want to start an Onlyfans:

  1. Work together, even if you only want to solo content,
  2. talk to other creators and share each others content (don’t forget to tag),
  3. if you collab; be sure to get clear and understandable agreement about things (and sign a releaseform) and
  4. leave space in your dates. Anything can come up, on both sides!

Let me end this week’s post with a positive note. One of the people who helps me enormously and to whom I am really grateful is DudeFromNL. He involves me in things and makes sure to provide me with opportunities. He doesn’t have to do that, but he does. I really understand now why he is so famous. Thank you! And by the way, I don’t want to forget the smaller creators who I made videos with and had great experiences with. Guys like Matteo Garozzi and my now good friend, L’inconnu de Berlin, always respond to messages and show a big amount of support. Thanks to you guys as well! 

Next week; free time and making money. Is Onlyfans actually a way to make quick buck or is it a myth? 

Bart Shoots

 Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *