Tijd maken en geld maken

Tijd maken en geld maken

—ENGLISH BELOW—

‘Ik denk er ook over om een Onlyfans te beginnen. Ik kan het geld goed gebruiken!’ Hoe vaak ik dit niet hoor. En ik snap het natuurlijk wel. Als je naar alle berichten kijkt die gepubliceerd worden over Onlyfans, dan hoor je alleen (nou, bijna dan) de succesverhalen. Verhalen over hoeveel geld er te verdienen is en dat je over de hele wereld kan reizen. Laat ik beginnen met te zeggen dat die verhalen inderdaad kunnen kloppen. Voor een klein percentage in deze piramide. En waarom ik het een piramide noem, leg ik je graag in de komende alinea’s uit.

Het is zeker niet de werkelijkheid om snel veel geld te verdienen. En al helemaal niet als je kijkt naar wat je er in moet investeren. Het is altijd een balans tussen die twee. Veel investeren is ook meer verdienen. Toen ik zelf begon, deed ik dat vooral omdat ik het leuk vond (ja, ik vind het nog steeds heel leuk om te doen). Dit betekende voor mij automatisch dat de tijd die ik erin stak niet als een belasting voelde. Ik maakte graag foto’s van jongens en vond het zeker leuk om op een gegeven moment ook mee te doen. Ik deed dit toen ongeveer twee keer per maand, schat ik zo in. En een shoot kostte mij ongeveer 3 uur. Dit is natuurlijk een minimale investering in tijd. Ik kan je ook vertellen dat ik in die eerste periode niets verdiende. Elke start van een bedrijf is eerst investeren. Zeker als je nog geen ‘audience’ hebt. Op dit moment kost het me meer tijd. Ik probeer mijn tijd wel te beperken, omdat ik nog ander werk heb. Daarom is mijn maximale investering op dit moment 5 uur per week. Dit betekent dat ik al mijn posts, communicatie, marketing en shoots in deze (gemiddeld) 5 uur probeer te houden. Niet dat dat lukt, overigens. Dit komt vooral doordat er een aanzienlijk aantal berichten binnenkomen en ik het erg leuk vind om deze te beantwoorden.

Laten we even kijken naar mijn gebruik van het woord ‘piramide’. Wat ik daarmee bedoel is dat je kleine creators hebt, middelgrote en grote (dit is voor een grove indeling om het makkelijk te maken). Van de kleine creators heb je er heel veel en van de grote heel weinig. Ook hier geldt het Pareto principe: 20% van de creators zorgt voor 80% van de omzet en andersom. Daarom zal je zien dat er weinig erg groten zijn en juist deze zie je vaak in de berichten terugkomen. Laat je dus zeker niet verleiden door het snelle geld, want dat bestaat niet. Zeker niet als je niet bereid bent om te investeren en andere dingen op te geven. Wil je veel reizen en de hele week met je content bezig zijn? Ja, dan moet het vast lukken (als je ook nog goede content hebt natuurlijk), maar dan moet je er wel vol voor gaan! 100% investeren in 100% vangen (je snapt hopelijk wel dat dit maar een voorbeeld is). Wil je, of kan je dat niet, dan moet je genoegen nemen met een deel ervan. Zelf zit ik inmiddels op een niveau dat ik mijn hypotheek ruim kan betalen hiervan en daar ben ik, voor nu en in relatie tot mijn investering, heel blij mee. Het gaat altijd om welke doelen je jezelf stelt.

Nu even over dat investeren. Eerder vertelde ik al over het investeren in materiaal (camera, lampen, etc.). Neem dit mee in je financiële verwachting. Heb je dit materiaal niet, dan moet je dat eerst aanschaffen. En zelfs als je je eigen telefoon gebruikt, dan moet deze natuurlijk ook betaald worden! Zorg voor goed materiaal en voor goede content. Naast de financiële investering is vooral de tijd een belangrijke. Bepaal voor jezelf hoeveel tijd je hieraan wilt besteden. Ben je iemand die al veel foto’s van zichzelf maakt? Dan zal het makkelijker afgaan. Zelf val ik daar absoluut niet onder en vind ik het ook heel lastig om foto’s van mezelf te maken. Dit maakt dat ik dus ook niet constant post. Vaak kies ik ervoor om, als ik toch een shoot heb, wat meer foto’s vooraf en achteraf te maken die ik dan kan gebruiken op een later tijdstip. Van een bekende kreeg ik ook de opmerking ‘Voor mij is de grootste uitdaging om tijd te vinden. Ik zou dus waarschijnlijk content in batches willen shooten.’. Ja, dat zou ik ook absoluut aanraden. Maak voor jezelf een dagdeel per week vrij en ga dan lekker aan het shooten. Leg wat kleding klaar (of dus geen kleding maar speeltjes) en neem zoveel mogelijk op. Pas wat ondergoed aan en je kunt de foto’s op meerdere momenten gebruiken. Ik vergeet dit altijd. Zo was ik vanmorgen bij Anthony Duo (@Anthony_Duo_XXX op x.com) om wat foto’s te maken. Mijn idee was om wat ondergoed/ ochtend foto’s te maken. En natuurlijk had ik weer alleen dat setje bij me. Dit is voor mij zeker nog een aandachtspunt, want nu heb ik alleen foto’s van die shoot om te gebruiken en zullen alle shots vergelijkbaar zijn. Jullie gaan hier natuurlijk nu allemaal op letten als die online komen.

Ook wil ik even een paar losse vragen over het onderwerp van vandaag beantwoorden. Hier zijn de vragen en mijn antwoorden.

Hoe vaak moet je posten op Onlyfans?

Regelmatig is mijn enige antwoord. Ik plaats elke twee weken een volledige video. Dit is mijn keuze nu vanwege tijd en ik hoop dat mijn fans dit genoeg vinden. Als ik meer content kan maken, wil ik dit zeker opschroeven naar elke week. Zorg wel dat je je fans niet eerst lekker maakt met elke dag posten en daarna ineens maar elke week. Dan stel je ze teleur en zullen ze vertrekken. Ook een goede tip: vraag het ze gewoon eens als je eenmaal begonnen bent!

Hoeveel kun je verdienen op Onlyfans?

Hier is eigenlijk geen antwoord op te geven. Van nul euro tot oneindig. Maar nogmaals; helemaal afhankelijk van wat je doet, hoe vaak je post, wat je content is, enzovoort. Veel belangrijker is; heb er plezier in en bepaal voor jezelf hoeveel je zou willen verdienen in verhouding tot je investering.

Hoe moeilijk is het om populair te worden?

Voor mij is populair een woord dat niet bestaat. Dit bepaal je zelf. Ik ben heel blij met wat ik nu al bereikt heb en had dit nooit verwacht. Dat maakt mij elke dag gelukkig met wat er gebeurd en wat ik weet te bereiken. En alsjeblieft; vergelijk jezelf niet altijd met anderen. Heb wel een voorbeeld, maar zorg gewoon dat je het elke dag beter doet dan de vorige.

Kun je er je brood mee verdienen?

Ja, dat kan. Ligt er helemaal aan hoeveel brood je wilt eten en wat je standaard is. Zelf ben ik begonnen om als doel te nemen dat ik mijn kosten moest terug verdienen. Hiermee bedoelde ik mijn materiaal en kosten voor trips. Dat lukte aardig en toen ben ik een stap verder gegaan; ik wilde mijn huis ervan kunnen betalen. En dat lukte. En nu zit ik daar aardig boven en heb ik een nieuw doel gesteld. Neem elke stap als een nieuwe.

Moet ik een eigen bedrijf hebben?

Als je begint is dit nog niet nodig. In Nederland kun je altijd wat bijverdienen. Wil je dit natuurlijk wit doen, geef dan je inkomsten gewoon op als inkomsten uit overige werkzaamheden. Wil je op een gegeven moment ook de omzetbelasting (btw) over je ingekochte materiaal terugvragen, dan is het altijd handig om je wel in te schrijven. Dit kost je (op het moment van schrijven) € 75 euro bij de Kamer van Koophandel. Kijk even goed welke SBI code je kiest als je je wilt inschrijven. Let er wel op dat je dan altijd je belastingaangifte moet doen als ondernemer. Kom je er niet uit? Neem contact met me op via bartshoots@outlook.com

Voor nu genoeg informatie over het investeren van tijd en verdienen van geld. Hierover is heel veel te vertellen, dus misschien kom ik er nog op terug. Zeker als je er zelf over zit te denken, laat het me weten en stel me jouw vragen!

Volgende keer zal ik het nog hebben over wat verschillende platforms, hoe het gaat met mijn volgers (en wellicht wat leuke verhalen) en over die keer dat mijn Onlyfans in onderzoek is geweest.

Tot snel dus!

Bart Shoots

 

—ENGLISH— (now Google translation)

Making time and making money

 

“I’ve been thinking about starting Onlyfans. I could use some money!” – How often do I hear this. And of course I get it. When you look at the articles published about Onlyfans, you only hear (well, almost) the success stories. Stories about how much money can be made and travels all over the world. Let’s start by saying that those stories may indeed be true. For a small percentage of people in this huge pyramid. In the incoming paragraphs, I’ll explain why I call it like that. 

It is certainly not the reality to make a lot of money quickly. And surely not, when you compare it to what you have to invest in it. It’s always about the relation between these two. Usually if you invest a lot, you should also earn more. When I started myself, I mainly did it because I enjoyed it (and I still really do). Lucky for me, it right away meant that the time I put into it didn’t feel like a burden. I liked taking pictures of the boys and certainly enjoyed joining them at some point. I did this about twice a month at the time and a single shoot took me about 3 hours. That was of course the minimal investment time. I can also tell you that I didn’t earn anything during that first period. Every start of a business naturally requires investment first, especially if you don’t have an ‘audience’ yet. It takes me much more time at this point. I try to limit it, because I also have other work. I am trying to keep the time below 5 hours a week. This means keeping up with my posts, communications, marketing and shoots. It doesn’t always work, by the way. And that is mainly because I receive a big number of messages and I really enjoy answering them. 

Let’s take a quick look at my use of the word “pyramid.” What I mean by that is that you have creators of all different sizes, from small and new ones to large and popular ones. There are a lot of small creators and very few of the big ones. The Pareto principle also applies here: 20% of the creators generate 80% of the turnover and vice versa. That is why you will see that there are few very large ones and you often see their stories in the articles. So don’t be tempted by the quick money, because that won’t happen. Certainly not if you are not willing to invest and give up other things. Do you want to travel a lot and work on your content all week?Then if you also make a good content out of it it might work, but then you have to go for it! Invest 100% and you’ll get 100% (at least in theory). If you don’t want to, or you can’t, you will have to settle for part of it. I am now at a level where I can comfortably pay my mortgage and I am very satisfied with that, at least for now, in relation to my investment. It’s always about what goals you set for yourself.

Now about that investment. Earlier I told you about investing in equipment (camera, lights, etc.). Include this in your financial prognosis. If you do not have this material, you must purchase it first. And even if you will use your own phone, it still costs! Provide good material and good content. In addition to the financial investment, time is especially important. Decide for yourself how much time you want to spend on this. Are you someone who already takes a lot of photos of themselves? Then it will be easier. I definitely don’t fall under that category and I find it difficult to take photos of myself. This means that I don’t post all the time. If I have a shoot, I often choose to take more photos beforehand and afterwards that I can use at a later time. I also received a comment from an acquaintance: ‘For me the biggest challenge is finding time. So I would probably want to shoot content in batches.’ Yes, I would absolutely recommend that too. Set aside half a day a week for yourself and then go shoot. Prepare some clothes (or not clothes but toys) and make of it as much as possible. Try on some different underwear and you’ll have content for more than just once. I always forget about this. This morning I was at Anthony Duo’s (@Anthony_Duo_XXX on x.com) to take some photos. My idea was to take some underwear/morning photos. And of course I only had one set with me again. This is definitely still something for me to be attentive about, because now whenever I use these photos, it will be visible that they were taken at the same occasion. Of course, you will all now pay attention to this when it comes online.

I would also like to answer a few loose questions about today’s topic. Here are the questions and my answers:

How often should you post on Onlyfans?

Regularly is my only answer. I post a full video every two weeks. This is my choice now because of time management and I hope my fans like this enough. If I could create more content, I definitely would want to increase this to every week. Make sure you don’t first please your fans by posting every day and then suddenly post every week. Then you disappoint them and they will leave. Also a good tip: just ask your fans once you started!

How much can you earn on Onlyfans?

There is actually no answer to this. From zero euros to infinity. But again, it completely depends on what you do, how often you post, what your content is, and so on. Much more important is; have fun with it and decide for yourself how much you would like to earn in relation to your investment.

How hard is it to become popular?

For me, popular is a word that doesn’t exist. You decide this for yourself. I am very happy with what I have already achieved and never expected to come this far and achieve this much. And please; don’t compare yourself to others. Have an example, but just make sure that every day you do better than you did in the previous one.

Can you make a living with it?

Yes, that’s possible. It all depends on how much bread you want to eat and what your standard is. I myself started with the goal that I had to earn back my costs. By this I meant my materials and costs for trips. That worked out quite well and then I went one step further; I wanted to be able to pay for my house with it. And that worked. And now I’m well above that and I’ve set a new goal. Take one step at once.

Should I have my own business?

When you start, this is not necessary yet. In the Netherlands you can always earn some extra money. If you want to do this legally, of course, simply declare your income as income from other activities. If you also want to reclaim the sales tax (VAT) on your purchased materials at some point, it is always useful to register a business. This will cost you (at the time of writing) €75 at the Chamber of Commerce. Check carefully which SBI code you choose if you want to register. Please note that you must always file your tax return as an entrepreneur. Having issues with that? Contact me at bartshoots@outlook.com

For now, enough information about investing time and making money. There is a lot to say about this, so I may come back to it. If there are any questions you have, let me know and ask me them!

Next time I will talk about some different platforms, how my followers are doing (and perhaps some nice stories) and about the time my Onlyfans was under investigation.

See you soon!

Bart ShootsGeef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *